Λατρευτική Ζωή

«ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν»
(Ψαλμ. 67, 27)

ΣΤῸ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΟΥ εἶχε ὁ Κύριος μὲ τὴ Σαμαρείτιδα, ἀπαντᾶ στὴν ἀπορία της περὶ τοῦ ποῦ πρέπει νὰ λατρεύεται ὁ Θεός, λέγοντάς της: «πίστευσόν μοι ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί... πνεῦμα ὁ Θεὸς καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰω. 4, 24). Κι ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν ὁμιλία του στὸν Ἄρειο Πάγο πρὸς τοὺς Ἀθηναίους εἶπε ὅτι: «Ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς Κύριος ὑπάρχων, οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ» (Πράξ. 17, 24). Σ’ αὐτὲς τὶς ἀναφορὲς φαίνεται ὄχι μόνο ἡ προχριστιανικὴ ἀντίληψη ὅτι ὁ ναὸς εἶναι κατοικία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντίληψη τῆς πίστεώς μας ὅτι ὁ Θεὸς δὲν κατοικεῖ σὲ ὁρισμένο τόπο, ὡς πνευματικὸς καὶ πανταχοῦ παρών.

Ὅμως, ἐνῶ ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη κατοικίας, ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη εἰδικῶν τόπων συγκέντρωσης γιὰ συλλογικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεό, ἐκδήλωση τῆς λατρείας καὶ τῶν αἰσθημάτων μας πρὸς Αὐτόν. Κυρίως δὲ γιὰ τὴν τέλεση τῆς πλέον εὐάρεστης καὶ λογικῆς λατρείας πρὸς τὸν Θεό, τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας καὶ τῆς μετοχῆς σ’ αὐτό. Ἔτσι, ὁ χριστιανικὸς ναὸς εἶναι ὁ τόπος συγκέντρωσης τῶν πιστῶν γιὰ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται Ἐκκλησία.
Ὁ τόσο μεγάλης ἀξίας ρόλος τοῦ ναοῦ στὴν πνευματικὴ προκοπὴ τῶν πιστῶν, ὁδήγησε στὴ δημιουργία ἐνοριῶν καὶ ἐνοριακῶν ναῶν, ὅπως κι ὁ ἀπόστολος Παῦλος παραγγέλλει στὸν Τίτο «ἵνα... καταστήσῃ κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους» (Τίτ. 1, 5) καὶ νὰ ὀργανώσει τὶς χριστιανικὲς κοινότητες.

Πράγματι, ἡ ἐνορία ἀποτελεῖ μικρογραφία ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας καὶ γι’ αὐτὸ ὁλόκληρο τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἐπιτελεῖται πλήρως σ’ αὐτήν. Εἶναι ἡ φροντίδα γιὰ τὴν εὐπρέπεια τοῦ ναοῦ, γιὰ τὴν τέλεση τῶν Ἀκολουθιῶν μὲ ἀκρίβεια καὶ τάξη. Ἡ μέριμνα γιὰ τὸ θεῖο κήρυγμα, τὴν ποιμαντικὴ διακονία καὶ τὸν καταρτισμὸ τῶν πιστῶν. Ἡ φροντίδα γιὰ τὰ Μυστήρια, τὴν Ἐξομολόγηση, τὴ λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου νεότητος. Ἡ ἐπιμέλεια γιὰ τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔργο. Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν τὸ κύριο ἔργο τῶν ποιμένων ποὺ διακονοῦν σὲ ἕναν ἐνοριακὸ ναὸ σύμφωνα μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου: «ποίμαινε τὰ πρόβατά μου, ...βόσκε τὰ ἀρνία μου» (Ἰω. 21, 15-17).

Η λατρεία τοῦ Θεοῦ

«...ἁγίαν εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν» (Ρωμ. 12, 1) Ἡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ, μὲ τὸ πλούσιο περιεχόμενό της καὶ τὶς πολλὲς ἐκδηλώσειςτης, τὸν πιὸ ἀσφαλὴ ὁδηγὸ καὶ στὴν ἰδιωτικὴ προσευχὴ τῶν πιστῶν. Μᾶς μαθαίνει νὰ προσευχόμαστε μὲ τὸν καλύτερο τρόπο. Μὲ...

Θεία Λειτουργία

Ἡ Θεία Μετάδοσις «Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστι τὸ Σῶμά μου» «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λουκ. 22, 19). ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ τῆς Λατρείας τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία, ποὺ τελεῖται στὴ μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ στὶς μεγάλες Δεσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς ἑορτές. Ἐξαιρετικὰ δὲ κάθε...

Αγρυπνίες

ΣΥΧΝΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ «ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 6, 12). Μέσα στὴ σιωπή, συντροφιὰ μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα, κοντὰ στὸν ὁποῖο δὲν ἔνιωθε ποτὲ μόνος. Ἡ νύχτα καθιερώθηκε ἀπ’ τὸν Κύριο, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τοῦ ὕπνου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ ζωὴ τῆς προσευχῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ προέτρεψε στὴ...

Εορτές

«ἀπ’ τὴ Φάτνη ὡς τὸ Σταυρό μπόρεσα κι ἐγὼ νὰ βρῶ τ’ ἄυλο Φῶς π’ ἀναζητᾶτε» (Γ. Βερίτη) Μ. Παρασκευὴ 1960 - Ὁ στολισμὸς καὶ ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου, ἔκφραση τῆς βαθιᾶς εὐλάβειας τοῦ λαοῦ στὴν ἀποκορύφωση τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΑ τὴν Ἐκκλησία μας εἶναι γιορτή, γιατὶ κάθε μέρα τιμᾶται ἡ...

Πανήγυρις

«ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει... πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων» (Ἑβρ. 12, 22-23) ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ τὴν Ἐνορία μας μέσα στὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔτος εἶναι ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας ποὺ γίνεται κάθε χρόνο στὶς 7 Ἰουλίου. Εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς χρονιᾶς. Οἱ προετοιμασίες μας ξεκινοῦν πολλὲς ἡμέρες...

Ιερὸ εὐχέλαιο

Ο ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ἱεροῦ Εὐχελαίου ἔχει τὴν ἀρχή του στὴν ἐποχὴ τῶν ἁγίων ἀποστόλων. Αὐτοὶ καθιέρωσαν τὴν πρακτικὴ να προσεύχονται καὶ νὰ ἀλείφουν μὲ ἁγιασμένο ἔλαιο τοὺς πάσχοντες πιστοὺς ἐπικαλούμενοι τὴ Θεία Χάρη, τὴ θεραπεύουσα τὶς ἀσθένειες τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς. Τὴν πληροφορία μᾶς τὴ...