Στὰ Πενήντα χρόνια ἀπὸ τὴ θεμελίωση τοῦ Ναοῦ μας, δημιουργήσαμε καὶ κυκλοφοροῦμε μιὰ σειρὰ ἀναμνηστικῶν ποὺ εἶναι κατάλληλα καὶ γιὰ δώρα:

Α) Ἀναμνηστικὸ ὀρειχάλκινο μπρελὸκ μὲ τρισδιάστατες ἀνάγλυφες τὶς δύο ὄψεις (3€).

 

Β) Ἀναμνηστικὸ χάλκινο μετάλλιο μὲ τρισδιάστατες ἀνάγλυφες τὶς δύο ὄψεις, περιορισμένης ἔκδοσης μὲ ἐνάριθμο πιστοποιητικὸ αὐθεντικότητος (15€)

 

Γ) Βιβλίο σὲ τετράχρωμη σκληρόδετη πολυτελὴ ἔκδοση 160 σελίδων «Ἡ Ἁγία Κυριακή: Ὁ Ἱερὸς Ναὸς καὶ ἡ Ἐνορία της στὴν Ἀμφιθέα Παλαιοῦ Φαλήρου» μὲ ἀναφορὰ στὴ ζωὴ τῆς ἁγίας Κυριακῆς, τὴν ἱστορία τῆς Ἐνορίας καὶ τῆς ἀνέγερσης τοῦ Νοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν σύγχρονη δράση της. Περιέχει DVD (15€).

 

Δ) "Ἡ ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Κυριακῆς": Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου, τῆς Θειας Λειτουργίας καὶ τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος στὴν Ἁγία Μεγαλομάρτυρα Κυριακὴ σὲ νέα ἐπιμελημένη καὶ διορθωμένη ἔκδοση ποὺ περιέχει 2 CD μὲ τοὺς ὕμνους α) τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ β) τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος (7 €).