1822

Δολοφονείται ο Αλή πασάς εις το νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων.