1828

Ο Ιωάννης Καποδίστριας δίδει τον νενομισμένον όρκον ενώπιον της Συνελεύσεως και αναλαμβάνει επισήμως τα καθήκοντα του Κυβερνήτου.