Ο μαθητής της Αγάπης

Αφιερωμένο από την μαθητή της Αγάπης, στους μαθητές της Αγάπης.

26 Σεπτεμβρίου

Μνήμη του αγίου ενδόξου και πανεφήμου

αποστόλου και ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου

του μαθητού της Αγάπης 

«᾿Αγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι,
καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται...
μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι Θεὸς ἀγάπη ἐστίν.

(Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό,
και όποιος αγαπά, δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από το Θεό...
Όποιος δεν αγαπάει, δε γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη).


ἐν τούτῳ ἐφανερώθηἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν,
ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκενΘεὸς
εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ.

(Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας:
Απέστειλε τον Υιό του το μονογενή στον κόσμο για να μας
χαρίσει την καινούργια ζωή αν ενωθούμε μ’ αυτόν.)


ἐν τούτῳ ἐστὶνἀγάπη,
οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν,
ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς
καὶ ἀπέστειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ

ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.

(Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού:
όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε,
αλλά ότι αυτός μας αγάπησε
και έστειλε τον Υιό του,
που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας)


᾿Αγαπητοί, εἰ οὕτωςΘεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς,
καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν...

(Αγαπητοί μου, αν ο Θεός έτσι μας αγάπησε,
οφείλουμε κι εμείς ν’ αγαπάμε ο ένας τον άλλο...)


῾Ο Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ
ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ
...

Θεός είναι αγάπη κι όποιος ζει μέσα στην αγάπη,
ζει μέσα στο Θεό, κι ο Θεός μέσα σ’ αυτόν...)


φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ,
ἀλλ᾿ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον,...

(Όποιος αγαπάει δεν φοβάται.
Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο...)


῾Ημεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν,
ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.
ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν,
καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν·
ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἐώρακε,
τὸν Θεόν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;
καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾿ αὐτοῦ,
ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

(Εμείς αγαπάμε τον Θεό,
γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε.
Αν κάποιος πει «αγαπώ το Θεό»,
μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης.
Γιατί αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του τον οποίο βλέπει,
πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει;
Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός:
Όποιος αγαπάει το Θεό να αγαπάει και τον αδελφό του.)


  

 

 

Ι. Ν. Αγίας Κυριακής Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου
Λ. Αμφιθέας 60, 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡO
τηλ: 2109419643 fax: 2109416425
Website: www.inak.gr e-mail: mail@inak.gr 

 

Σε μια εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο εύκολη αλλά συχνά τόσο κενή, η «Αγία Κυριακή» θέλει να της δώσει μια άλλη διάσταση και ένα άλλο περιεχόμενο. Στείλε την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (δική σου ή φίλων σου) στο «Έχεις Μήνυμα» και γίνε μέτοχός της. Aν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα πατήστε .

Powered by AcyMailing